• Egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021

  • PRZEDMIOTDATAGODZINA
   Język polski25 maja 20219:00
   Matematyka26 maja 20219:00
   Język obcy nowożytny27 maja 20219:00

   • O egzaminie

    Szczegółowe informacje o zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019 są dostępne TUTAJ. Poniżej podano informacje najważniejsze.

    Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII. Po raz pierwszy egzamin został przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019.

    Do egzaminu ósmoklasisty przystępują:

    • uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej
    • uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej

     

    Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

    Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

    W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

    1. języka polskiego
    2. matematyki
    3. języka obcego nowożytnego.

     

    Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

    Od roku 2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

    1. języka polskiego
    2. matematyki
    3. języka obcego nowożytnego
    4. jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia

     

    Uprawnienia laureatów i finalistów konkursów

    Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej lub laureatem konkursu ‎przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, organizowanych ‎z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty jest zwolniony ‎z egzaminu z danego przedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem ‎z przedmiotu najwyższego wyniku.‎

     

    Uprawnienia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

    Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przystępują do ‎egzaminu ósmoklasisty w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb. Szczegółowe ‎informacje dotyczące dostosowań znajdują się w komunikacie o dostosowaniach.

     

    Wszelkie aktualności dotyczące egzaminu ósmoklasisty można sprawdzić na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

         Przebieg egzaminu ósmoklasisty

    Egzamin zwykle odbywa się w kwietniu (w roku szkolnym 2020/2021 egzamin odbędzie się w maju). Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎

    Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

    1. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
    2. drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
    3. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, a od roku 2022 również egzamin z przedmiotu do wyboru, z których każdy trwa po 90 minut.

    Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

    Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

     

    Zadania na egzaminie ósmoklasisty

    W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎

    Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

     

    Wyniki i zaświadczenia

    W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

    Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu. ‎

    Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający. ‎

    Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia ‎‎(wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało ‎‎73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało ‎‎27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami ‎uczniów w całym kraju.‎

    Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.‎

     

     

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 157 im. Adama Mickiewicza w Warszawie
   • sekretariat@tyniecka25.eu
   • admin@tyniecka25.eu
   • 22 844-05-57
   • ul. Tyniecka 25, 02 - 615 Warszawa
   • SP157 przy Kazimierzowskiej: ul. Kazimierzowska 16, 02-589 Warszawa, tel. 22 844-67-36
   • e-mail budynku przy Kazimierzowskiej: sekretariat@sp157.waw.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Nasze  media społecznościowe