• Deklaracja dostępności

    Szkoła Podstawowa nr 157 im. Adama Mickiewicza w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowei nr 157 im. Adama Mickiewicza w Warszawie .

    Data publikacji i aktualizacji

    Data publikacji strony internetowej: 2017-09-01.
    Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-03.

    Status pod względem zgodności z ustawą

    Strona internetowa jest w 91.72% zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

    Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty, bądź elementy na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
     

    - pochodzą z różnych źródeł, są publikowane od wielu lat (od 2012r.) przez różnych redaktorów

    - posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. pliki w wersji pdf, lub w postaci graficznej bez możliwości konwersji / dostosowania formatu

    - filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych

    - jeden z nagłówków stopnia trzeciego nie ma zawartości

    - niektóre elementy nie posiadają unikatowego identyfikatora

    - niektóre linki nie posiadają zawartości ani tytułu

    Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny z wykorzystaniem narzędzia do oceny stron: Test-European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem intenetowym: http://checkers.eiii.eu/).


    Skróty klawiszowe

    Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Andrzej Szymczak, ASzymczak@tyniecka25.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 844 05 57. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

    Informacje na temat procedury

    Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich .

    Dostępność architektoniczna

    • Wejście do budynku nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych • wewnętrzna infrastruktura budynku nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych
    • szkoła nie posiada ręcznie rozstawianej rampy umożliwiającej samodzielne dostanie się osób niepełnosprawnych na teren placówki
    • w pobliżu budynku szkoły nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych
    • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
    • Nie posiadamy tłumacza języka migowego.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 157 im. Adama Mickiewicza w Warszawie
   • sekretariat@tyniecka25.eu
   • admin@tyniecka25.eu
   • 22 844-05-57
   • ul. Tyniecka 25, 02 - 615 Warszawa
   • SP157 przy Kazimierzowskiej: ul. Kazimierzowska 16, 02-589 Warszawa, tel. 22 844-67-36
   • e-mail budynku przy Kazimierzowskiej: sekretariat@sp157.waw.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Nasze  media społecznościowe